ทำเนียบอาจารย์เกษียณอายุราชการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยพันธุ์ รักวิจัย

รองศาสตราจารย์ ชัยยุทธ สุขศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต ลิขิตเดชาโรจน์

รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี จันทรโยธา

รองศาสตราจารย์ ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทัน กิจไพศาลสกุล