ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำเข้าเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 จังหวัดระยอง

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 อาจารย์และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 จังหวัดระยอง

ทั้งนี้ นิสิตได้รับประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับการวางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง และการบริหารโครงการ รวมไปถึงการขุดลอกร่องน้ำเดินเรือและถมทะเล (Dredging and Reclamation) นอกจากนี้นิสิตยังได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างผ่านทางหอคอยสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) อีกด้วย

สำหรับการการเข้าเยี่ยมชมโครงการครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของวิชาสัมมนาวิศวกรรมแหล่งน้ำของนิสิตระดับปริญญาโทตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมแหล่งน้ำ