คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำเข้าร่วมการประชุม 13th MRC Regional Stakeholder Forum

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำเข้าร่วมการประชุม the 13th MRC Regional Stakeholder Forum ณ โรงแรม Pullman Luang Prabang สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งในที่ประชุมได้มีการนำเสนอผลการศึกษาร่วมของ MRC-LMC (ล้านช้างแม่โขง) ) รายงานสถานภาพลุ่มน้ำโขง รายงานการถอดบทเรียน นวัตกรรม และความก้าวหน้าทางวิชาการของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนไชยะบุรีและหลวงพระบางต่อสาธารณะ ข้อมูลที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้สามารถนำมาถ่ายทอดแก่นิสิตและพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเชิงวิชาการได้