คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Lancang Mekong Cooperation (LMC) Training Workshop on Water Management in Rice-based Cropping Systems

เมื่อวันที่ 5 – 20 พฤศจิกายน 2566 คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Lancang Mekong Cooperation (LMC) Training Workshop on Water Management in Rice-based Cropping Systems ซึ่งเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการน้ำในระบบการปลูกพืชจากข้าว จัดขึ้นโดย School of Water Resources and Hydropower Engineering และ State Key Laboratory of Water Resources Engineering and Management ภายใต้มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีนักวิชาการกว่า 20 คนจากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน 5 ประเทศลุ่มน้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ได้แก่ มหาวิทยาลัยทวยลอยแห่งเวียดนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีย่างกุ้งแห่งเมียนมาร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งกัมพูชา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว กระทรวงศึกษาธิการและการกีฬาของลาว และกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและป่าไม้ของลาว การประชุมเชิงปฏิบัติการการฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยาย การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และการอภิปรายกลุ่มในประเด็นด้านชลประทานใน 5 ประเทศลุ่มน้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง

สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ https://hrchr.whu.edu.cn/info/1061/1952.htm