ประกาศเรื่องหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำคนใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป