งานวิจัยภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติในฐานข้อมูล Scopus ระดับ Q1

ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ศรีอริยวัฒน์ และอาจารย์ ดร.ภวิสร ชื่นชุ่ม ที่งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ World Development Perspectives ในฐานข้อมูล Scopus ระดับ Q1 (https://doi.org/10.1016/j.wdp.2024.100589)