ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยคณบดีด้านงานวิจัยคนใหม่

ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา วิเศษศรี

ในโอกาสรับตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีด้านงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป