ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนิสิตคนใหม่

ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ ตั้งจารุศรีธนาธร

ในโอกาสรับตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป