ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำขอต้อนรับอาจารย์ใหม่

ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแนะนำและต้อนรับอาจารย์ใหม่

อาจารย์ ดร.จีรพงษ์ เหล่าน้ำใส

อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ: Groundwater Engineering, Geochemistry, Geohydrology และ Isotope Hydrology