รองศาสตราจารย์ ดร.อักษรา พฤทธิวิทยา

การศึกษา (Education Background)

  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • M.S. in Environmental & Water Resources Engineering, University of Michigan - Ann Arbor
  • Ph.D. in Water Resources Engineering, University of Michigan - Ann Arbor

งานวิจัยที่สนใจ (Research Interest)

โครงการวิจัย (Research Project)

ผลงานวิจัย (Publication)

ติดต่อ (Contact)

Office: ห้อง 209 ตึก 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อีเมล์: dr.aksara.putthividhya@gmail.com