ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์​ ศรีอริยวัฒน์

การศึกษา (Education Background)

  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Ph.D. in Civil Engineering, The University of Nottingham, United Kingdom

งานวิจัยที่สนใจ (Research Interest)

โครงการวิจัย (Research Project)

  • “Satellite Application on Floods” supported by JICA Project AUN/SEED-Nets, October 2012 – March 2014
  • "River survey and modelling of sediment transportation in the Eastern Upper Chao Phraya River Basins" supported by Chulalongkorn University, October 2017 - September 2018
  • "Community resilience in locales of coastal erosion: local knowledge, culture and practice in the Upper Gulf of Thailand." supported by British Academy, January 2018 - January 2019

ผลงานวิจัย (Publication)

  • Sriariyawat A., Pakoksung K., Sayama T., Shigenobu T. and Koontanakulvong S., “Approach of Approach to Estimate the Flood Damage Cost in Sukhothai Province using Flood Simulation”, Journal of Disaster Research, Vol.8 No.3 June 2013, pp. 406-414
  • Polsomboon P. and Sriariyawat A., "Effect of Monsoon Wind to Current in East Coast of the Gulf of Thailand", Internet Journal of Society for Social Management Systems, Vol. 11 Issue 1, December 2017

ติดต่อ (Contact)

Office: ห้อง 207 ตึก 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อีเมล์: Anurak.S@chula.ac.th