ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุศวรรณ บิดร

ตำแหน่งบริหาร (Management Position)

 • หัวหน้าห้องปฏิบัติการทะเลและชายฝั่ง

การศึกษา (Education Background)

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรพิเศษ สาขา Water and Environmental Engineering สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • Ph.D. in Geosciences, Florida State University, the United States.

งานวิจัยที่สนใจ (Research Interest)

 • วิศวกรรมชายฝั่งทะเล

โครงการวิจัย (Research Project)

 • 2552-2557 หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย VARIABILITY OF RIVER SEDIMENT SUPPLY AND SHORELINE CHANGE UNDER GLOBAL WARMING ภายใต้ Integrated Study on Hydro-Meteorological Prediction and Adaptation to Climate Change in Thailand (IMPAC-T Project) สนับสนุนโดย Japan International Cooperation Agency, JICA 
 • 2561-2563 หัวหน้าโครงการวิจัย การสำรวจและจำลองการเคลื่อนตัวของตะกอนแม่น้ำในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก (ทุนอุดหนุนงานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน)
 • 2562-2564 หัวหน้าโครงการวิจัย การสำรวจสภาพชายฝั่งและการหาอายุจากธาตุกัมมันตรังสีเพื่อศึกษาการทับถมของตะกอนแม่น้ำบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (ทุนอุดหนุนงานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน)

 

ผลงานวิจัย (Publication)

 • Bidorn, B. and Rukvichai, C. (2018). Impacts of Coastal Development on the Shoreline Change of the Eastern Gulf of Thailand, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 171 (2018) 012007, doi :10.1088/1755-1315/171/1/012007
 • Bidorn, B., Kish, S. A., Donoghue, J.F., Bidorn, K.,and Mama, R. (2016). Sediment characteristics in the Ping River basin, Thailand. Procedia Engineering, 154, 557-564.
 • Bidorn, B. Chanyotha S., Kish, S.A., Donoghue, J.F., and Bidorn K. (2015). The effects of Thailand׳ s great flood of 2011 on river sediment discharge in the Upper Chao Phraya River basin, Thailand. International Journal of Sediment Research, 30(4): 328-337.

ติดต่อ (Contact)

Office: ห้องปฏิบัติการทะเลและชายฝั่ง ตึก 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อีเมล์: butsawan.p@chula.ac.th, butsawan.b@gmail.com