อาจารย์ ดร.ภวิสร ชื่นชุ่ม

ตำแหน่งบริหาร (Management Position)

 • รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หัวหน้าห้องปฏิบัติการชลศาสตร์พื้นฐาน

การศึกษา (Education Background)

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Ph.D. in Hydraulic Engineering & Management Science and Engineering, Tsinghua University

งานวิจัยที่สนใจ (Research Interest)

 • Hydropower Engineering and Development
 • Sediment and Geomorphology
 • River Engineering
 • Ecohydraulics
 • Hydraulic Structure Design
 • Water Economics

เปิดรับนิสิตปริญญาโทและเอก รวมถึงนักวิจัยหลังปริญญาเอก

 • สำหรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทเฉพาะคนไทย จะขึ้นอยู่กับโครงการวิจัยที่ได้รับในขณะนั้น
 • สำหรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทชาวต่างชาติ สามารถสมัครทุน ASEAN-NON ASEAN Scholarship, Chulalongkorn University
 • สำหรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก สามารถสมัครทุน The Second Century Fund (C2F) Scholarship หรือ ASEAN-NON ASEAN Scholarship, Chulalongkorn University โดยต้องผ่านการพิจารณาสัมภาษณ์จากอาจารย์เป็นลำดับแรก
 • สำหรับทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยหลังปริญญาเอก สามารถสมัครทุน The Second Century Fund (C2F) Scholarship โดยต้องผ่านการพิจารณาสัมภาษณ์จากอาจารย์เป็นลำดับแรก

โครงการวิจัย (Research Project)

 • คณะผู้วิจัย: โครงการศึกษาพื้นที่ศักยภาพโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2567 (มกราคม 2567 - ธันวาคม 2569)
 • หัวหน้าโครงการ: การประเมินการพัดพาและการแลกเปลี่ยนของแร่ธาตุและสารอาหารในลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำล้านช้าง-แม่โขง กรณีศึกษาแม่น้ำมูลและแม่น้ำชีในประเทศไทย ภายใต้กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.): งบประมาณด้าน ววน. ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)
 • คณะผู้วิจัย: การพัฒนาระบบการใช้เทคโนลียีดิจิทัลเพื่อการวางแผนและตัดสินใจการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขององค์กรผู้ใช้น้ำและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน ภายใต้กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.): การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) (พฤษภาคม 2566 - พฤษภาคม 2567)
 • หัวหน้าโครงการ: การพัฒนานโยบายเชิงสังคมเพื่อการประหยัดน้ำและการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าบนพื้นฐานวิทยาการจากผลงานวิจัย กรณีศึกษาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานการบริหารจัดการน้ำ ปีที่ 3 (แผนงานวิจัยเข็มมุ่งด้านการบริหารจัดการน้ำ) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (เมษายน 2566 - ธันวาคม 2566)
 • หัวหน้าโครงการ: การประเมินและวิเคราะห์พฤติกรรมการเคลื่อนตัวของตะกอนในรูปแบบฮิสเทอรีซิส (hysteresis pattern) จากรูปแบบปริมาณน้ำฝนที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลู่มน้ำมูล ภายใต้กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.): งบประมาณด้าน ววน. ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2568 (อยู่ระหว่างการพิจารณา)

ผลงานวิจัย (Publication)

Journal

 • Chuenchum, C., Meneesrikum, C., Teerapanuchaikul, C. and Sriariyawat, A. (2023). Enhancing Water Management at the Local Level through Collaboration, Data-Driven Planning, and Skill Development: A Study on the Establishment and Development of Water User Organizations. World Development Perspective (Q1), (Review process).
 • Inseeyong, N., Hu, H., Chuenchum, P. and Xu, M. (2023). Staged SWAT calibration with bias-corrected precipitation product for enhancing flow data continuity in tributaries of the Mekong River. Science of the Total Environment (Tier 1), (Review Process).
 • Chuenchum, P., Xu, M. and Tang, W. (2023). Assessment of Reservoir Trapping Efficiency and Hydropower Production under Future Projections of Sedimentation in the LancangMekong River Basin. Renewable & Sustainable Energy Reviews (Tier 1), 184(113510). (http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2023.113510)
 • Pongpunpurt, P., Muensitthiroj, P., Pinitjitsamut, P., Chuenchum, P., Painmanakul, P., Chawaloesphonsiya, N. and Poyai, T. (2022). Studying Waste Separation Behaviors and Environmental Impacts toward Sustainable Solid Waste Management: A Case Study of Bang Chalong Housing, Samut Prakan, Thailand. Sustainability (Q1), 14(9), 5040. (https://doi.org/10.3390/su14095040)
 • Chuenchum, P., Xu, M. and Tang, W. (2020). Predicted Trends of Soil Erosion and Sediment Yield from Future Land Use and Climate Change Scenarios in the Lancang–Mekong River by using the Modified RUSLE Model. International Soil and Water Conservation Research (Tier 1), 8(3), 213-227. (https://doi.org/10.1016/j.iswcr.2020.06.006)
 • Chuenchum, P. and Suttinon, P. (2020). Gross Domestic Product and Economic Value of Water of 25 Basins in Thailand. Srinakharinwirot Engineering Journal (TCI), 15(3), 75-88.
 • Chuenchum, P., Xu, M. and Tang, W. (2019). Estimation of Soil Erosion and Sediment Yield in the Lancang–Mekong River Using the Modified Revised Universal Soil Loss Equation and GIS Techniques. Water (Q1), 12(1), 135. (https://doi.org/10.3390/w12010135)
 • Chuenchum, P., Puttanapong, N., Suttinon, P. and Ruangrassmee, P. (2018). Cross-Sectoral Analysis of Water Usage in Thailand Using Input-Output Model. Engineering Journal (Q2), 22(6), 93-115.

Proceeding

 • Chuenchum, P., Suttinon, P. and Koontanakulvong, S. (2023). Water Management Transform via data and new techniques from action research to policy recommendations, The 28th National Convention on Civil Engineering. 24-26 May 2023, Phuket, Thailand.
 • Chuenchum, P. and Suttinon, P. (2022). Development of Budget Management for Water Resource Management in Thailand, The 27th National Convention on Civil Engineering. 24-26 August 2022, Chiang Rai, Thailand.
 • Chuenchum, P., Chullapram, T., Suttinon, P. and Koontanakulvong, S. (2021). Drive-Link and Develop of the Spearhead Research Program for the First Year of Water Resources Management, The 8th National Convention on Water Resources Engineering. 25-26 November 2021, Phetchaburi, Thailand.
 • Chuenchum, P. and Suttinon, P. (2018). Gross Domestic Product and Economic Value of Water of 25 Basins in Thailand, 23rd National Convention on Civil Engineering. 18-20 July 2018, Nakhon Nayok, Thailand.
 • Chuenchum, P., Puttanapong, N., Suttinon, P. and Ruangrassmee, P. (2017). Analyzing of Cross-Sectoral of Water Usage in Thailand Using Input-Output Model, International Symposium of the 11th Society for Social Management System (SSMS) and the 5th Regional Conference Natural Disaster (RCND). 20-21 September 2017, Bangkok, Thailand.
 • Chuenchum, P., Suttinon, P. and Ruangrasamee, P. (2017). Assessment of Cross-Sectoral Damage from Water Deficits under Changing Climate and Regional Development in Nan River Basin, Thailand, World Environmental & Water Resources Congress 2017 (EWRI-ASCE). 21-25 May 2017, California, Untied States of America. pp. 694-709.
 • Chuenchum, P., Suttinon, P. and Ruangrassamee, P. (2017). Cross-Sectoral Impacts of Water Deficits in Nan River Basin, World Environmental & Water Resources Congress 2017. 21-25 May 2017 (EWRI-ASCE), California, Untied States of America. pp. 535-549.
 • Chuenchum, P., Suttinon, P. and Ruangrasamee, P. (2017). Input-Output Analysis of Water Deficits in Nan River Basin, Thailand, THA2017 International Conference on “Water Management and Climate Change towards Asia’s Water-Energy-Food Nexus”. 25-27 January 2017, Bangkok, Thailand. pp. 265-271
 • Chuenchum, P., Suttinon, P. and Ruangrassamee, P. (2016). Impact of Changing Climate on Inflows into Sirikit Dam, 21st National Convention on Civil Engineering. 28-30 June 2016, Songkhla, Thailand. pp. 2209-2215.
 • Ruangrassamee, P., Khamkong, A. and Chuenchum, P. (2015). Assessment of Precipitation Simulations from CMIP5 Climate Models in Thailand, the 3rd Engineering Institute of Thailand Under H.M. The King’s Patronage International Conference on Water Resources Engineering and the 6th National Convention on Water Resources Engineering. 5-7 August 2015, Udon Thani, Thailand. pp. 591-599.

ติดต่อ (Contact)

Office: ห้อง 207 ตึก 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อีเมล์: Pavisorn.C@chula.ac.th

โทร: 02-218-6713