ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยธิดา เรืองรัศมี

ตำแหน่งบริหาร (Management Position)

  • กรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา (Education Background)

  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Ph.D. in Civil and Environmental Engineering, Massachusetts Institute of Technology

งานวิจัยที่สนใจ (Research Interest)

  • การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนและการประเมินการเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยา โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และเครื่องมือทางสถิติ
  • การประยุกต์ใช้ข้อมูลฝนจากดาวเทียมในการศึกษาและประเมินภัยพิบัติทางด้านน้ำ
  • การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางอุทกวิทยาร่วมกับแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการใช้น้ำระหว่างภาคส่วน
  • การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินต่อกระบวนการทางอุทกวิทยา
  • การศึกษาเพื่อประเมินความมั่นคงด้านน้ำ (อุปโภค บริโภค, ผลิตภาพน้ำ, น้ำเพื่อเมือง, สิ่งแวดล้อม, ภัยพิบัติจากน้ำ)

โครงการวิจัย (Research Project)

ผลงานวิจัย (Publication)

ติดต่อ (Contact)

Office: ห้อง 209 ตึก 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อีเมล์: Piyatida.H@chula.ac.th