ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์

ตำแหน่งบริหาร (Management Position)

  • หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หัวหน้าห้องปฏิบัติการอุทกวิทยา

การศึกษา (Education Background)

  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Doctor of Engineering Infrastructure, Kochi University of Technology

งานวิจัยที่สนใจ (Research Interest)

โครงการวิจัย (Research Project)

ผลงานวิจัย (Publication)

ติดต่อ (Contact)

Office: ตึก 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อีเมล์: Pongsak.Su@chula.ac.th