ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา วิเศษศรี

ตำแหน่งบริหาร (Management Position)

 • ผู้ช่วยคณบดี ด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา (Education Background)

 • Ph.D. in Environmental and Water Resource Engineering, Imperial College London
 • M.Sc. in Hydrology and Business Management, Imperial College London
 • บธ.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วศ.บ. (วิศวกรรมชลประทาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานวิจัยที่สนใจ (Research Interest)

 • การพยากรณ์นำ้ท่าในลุ่มน้ำที่ไม่มีสถานีวัด (Predictions in ungauged basins)
 • การจัดการภัยพิบัติ (Disaster management)
 • การวิเคราะห์ความไม่แน่นอน (Uncertainty analysis)
 • ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสภาพอากาศ (Land use and climate change impacts)

โครงการวิจัย (Research Project)

 • หัวหน้าโครงการ “การคาดการณ์ดัชนีภัยแล้งและผลกระทบต่อน้ำท่าในอนาคตของประเทศไทย ปีที่ 1-3” พ.ศ. 2565 –พ.ศ. 2567
 • หัวหน้าโครงการ “แผนที่นำทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์ เรื่อง “การจัดการน้ำเพื่อรองรับยุทธศาสตร์น้ำของประเทศ” พ.ศ. 2561 –พ.ศ. 2562
 • หัวหน้าโครงการ “การพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยต่อการรู้รับ ปรับตัว และฟื้นคืนกลับจาก ภัยแล้งด้านการเกษตร” พ.ศ. 2561 –พ.ศ. 2565
 • หัวหน้าโครงการ “การสนับสนุนกำหนดทิศทางการวิจัยและนวัตกรรม และกำหนดนโยบายขับเคลื่อนภายใต้โครงการวิจัยเข็มมุ่งด้านการบริหารจัดการน้ำ” พ.ศ. 2562 –พ.ศ. 2563
 • หัวหน้าโครงการ “การวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนแผนงานวิจัยเข็มมุ่งด้านการจัดการน้ำ ปีที่ 2” พ.ศ. 2564 –พ.ศ. 2565
 • คณะทำงานศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน กรณีการป้องกันภาวะแล้ง ในคณะอนุกรรมาธิการศึกษาเสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้างด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและที่ดิน พ.ศ. 2562 –พ.ศ. 2563
 • คณะทำงานศึกษาแนวทางการลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำด้วยการจัดการที่ดินและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กระดับชุมชน ในคณะอนุกรรมาธิการศึกษาเสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้างด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและที่ดิน พ.ศ. 2564 –พ.ศ. 2565

ผลงานวิจัย (Publication)

 • Tanguy, M., Eastman, M., Magee, E., Barker, L., Chitson, T., Ekkawatpanit, C., Goodwin, D., Hannaford, J., Holman, I, Pardthaisong, L., Parry, S., Rey, D., and Visessri, S. (2023). Indicator-to-impact links to help improve agricultural drought preparedness in Thailand. Natural Hazards and Earth System Sciences, 23, 2419–2441. DOI: https://doi.org/10.5194/nhess-23-2419-2023, 2023.
 • Man, S., and Visessri, S. (2023). Low-Flow Assessment Methods for Ungauged Sub-Basins in the Upper Ping River Basin, Thailand. Naresuan University Engineering Journal, 18(1), 1-13. DOI: https://doi.org/10.14456/nuej.2023.1.
 • Chann, K., Sok, Y., Khoeun, R., Men, V., Visessri, S., Oeurng, C., Sor, R., Null, S. (2022). Prolonged and Severe Drought in the Most Dammed Tributaries of the Lower Mekong Basin. Sustainability, 14(23). DOI: 10.3390/su142316254.
 • Kakinuma, D., Miyamoto, M., Nakamura, Y., Sriariyawat, A., and Visessri, S. (2022). Development of inundation model for creating industrial park-scale risk information for Area-BCM. Journal of Disaster Research, 17(6), 877-888. DOI: 10.20965/jdr.2022.p0877.
 • Sriariyawat, A., Kimmany, B., Miyamoto, M., Kakinuma, D., P. C., S., and Visessri, S. (2022). An Approach of Flood Hazard Mapping for the Chao Phraya River Basin using Rainfall-Runoff-Inundation Model. Journal of Disaster Research, 17(6), 864-876. DOI: 10.20965/jdr.2022.p0864.
 • P.C., S., Miyamoto, M., Kakinuma, D., Misumi, R., Sriariyawat, A., and Visessri, S. (2022). Probable flood inundation depth and extent in the Chao Phraya River Basin for different return periods. Journal of Disaster Research, 17(6), 901-912. DOI: 10.20965/jdr.2022.p0901.
 • Goodwin, D., Holman, I., Sutcliffe, C., Salmoral, G., Pardthaisong, L., Visessri, S., Ekkawatpanit, C., and Rey D. (2022). The contribution of a catchment-scale advice network to successful agricultural drought adaptation in Northern Thailand. Philosophical Transactions A, 12(2022). DOI: 10.1098/rsta.2021.0293.
 • Goodwin, D., Holman, I., Pardthaisong, L., Visessri, S., Ekkawatpanit, C. and Vicario, D.R. (2022). What is the evidence linking financial assistance for drought-affected agriculture and resilience in tropical Asia? A systematic review. Regional Environmental Change, 22, 12(2022). DOI: 10.1007/s10113-021-01867-y.
 • Petpongpan, C., Ekkawatpanit, C., Visessri, S. and Kositgittiwong D. (2021). Projection of Hydro-climatic extreme events under climate change in Yom and Nan River basins, Thailand. Water, 15(5), 665. DOI: 10.3390/w13050665.
 • Kimmany, B., Ruangrassamee, P., and Visessri, S. (2020). Optimal multi-reservoir operation for hydropower production in the Nam Ngum River Basin. Engineering Journal, 24(5), 1-13. DOI: 10.4186/ej.2020.24.5.1.
 • Visessri, S., and Ekkawatpanit, C. (2020). Flood management in the context of climate and land-use changes and adaptation within the Chao Phraya River basin. Journal of Disaster Research, 15(5), 579-587. DOI: 10.20965/jdr.2020.p0579.
 • Lin, B.S., Lei, H., Hu, M.C., Visessri, S. and Hsieh C.I. (2020). Canopy Resistance and Estimation of Evapotranspiration above a Humid Cypress Forest. Advances in Meteorology, 2020, 1-16. DOI: 10.1155/2020/4232138.

ติดต่อ (Contact)

Office: ตึก 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อีเมล์: supattra.vi@chula.ac.th